I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA I SPOSOBU KONTAKTOWANIA Z NIM

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Podłęże 676, 32-003 Podłęże, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000185827, REGON: 350553452, NIP: 6790028986, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych lub zgłaszania żądań dotyczących ich realizacji praw, proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: daneosobowe@ces.com.pl lub kontakt pisemny na adres: Podłęże 676,  32- 003 Podłęże bądź kontakt osobisty w siedzibie administratora.

3. Żądanie może zostać zgłoszone także przez pełnomocnika.

4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do Pani/Pana o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje o przyczynach tego działania. W przypadku, w którym żądanie miało formę  elektroniczną odpowiedź zostanie udzielona w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie.

6. Administrator przechowuje informacje dotyczące Pani/Pana dotyczące zgłoszonego żądania, aby wykazać uczynienie przez niego zadość ciążącym na nim obowiązkom wynikającym z przepisów prawa (tj. z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

 

II. DEFINICJE

Na potrzeby tej Polityki prywatności przyjmuje się, że poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 • Administrator – CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Podłęże 676, 32-003 Podłęże, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000185827, REGON: 350553452, NIP: 6790028986, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej   do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających   fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub   społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za  pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
    kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis/strona – strona WWW dostępna pod adresem: https://www.upsces.pl/,
 • Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych,  tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" Sp. z o.o. z/s w Podłężu zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

W szczególności zapewnia:

 • bezpieczeństwo, poufność i przejrzystość przetwarzania Danych osobowych;
 • zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia integralności i poufności danych, zapewniających ochronę przetwarzanych Danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych osobowych,
 • zabezpieczenie Pani/Pana Danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem (dostęp do Danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania),
 • Pani/Panu dostęp do informacji o przetwarzaniu Pani/Pana Danych osobowych,
 • dbanie o to, by Dane osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były jedynie przez niezbędny okres,
 • udzielenie informacji o przetwarzaniu Danych osobowych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy jest to prawem nakazane,
 • zarejestrowanie wszystkich operacji na Danych osobowych,
 • podjęcie wszelkie niezbędnych działań, by także inne podmioty ze mną  współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora,
 • prowadzenie na bieżąco analizy ryzyka i monitorowanie adekwatności stosowanych  zabezpieczeń Danych osobowych do identyfikowanych zagrożeń,
 • wdrażanie dodatkowych środków służących zwiększenia bezpieczeństwa Danych  osobowych, o ile jest to konieczne,
 • poinformowanie o naruszeniu ochrony Danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), gdyby do niego doszło, a takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności.

 

IV. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku kontaktowania się z Administratorem (np. osobiście, za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, tradycyjnej, telefonicznie) przetwarzanie danych odbywa się w celach i na podstawach prawnych niżej opisanych.

IV.1 DANE OSOBOWE KLIENTÓW / KONTRAHENTÓW (LUB ICH PRZEDSTAWICIELI BĄDŹ PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH STATUS OSÓB FIZYCZNYCH)

 

 1. Przetwarzanie przez CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" Sp. z o.o. z/s w Podłężu Danych osobowych swoich klientów/kontrahentów (lub ich przedstawicieli bądź pracowników posiadających status osób fizycznych) odbywa się:
 • w celu podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji umowy lub działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w związku z obowiązkiem administratora wynikającym z przepisów prawa podatkowego art. 70 w zw. z art. 86 ustawy, z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U.2020.132 - przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • dla celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
  • w związku z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami;
  • w celach związanych z obsługą informatyczną, w tym analizą Danych osobowych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony, zapisywania danych w postaci plików cookies i wykorzystywania cookies na stronie Serwisu – jeśli wyraził Pan/Pani na to odrębną zgodę;
  • w celach analitycznych i statystycznych prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 1. W przypadku podania przez Pana/Panią fakultatywnych Danych osobowych (innych niż niezbędne do osiągnięcia ww. celów podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

IV. 2 DANE OSOBOWE OSÓB NIEZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI NA RZECZ ADMINISTRATORA LUB INNĄ ZAWARTĄ Z NIM UMOWĄ

1. Przetwarzanie przez CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" Sp. z o.o. z/s w Podłężu Pani/Pana Danych osobowych w sprawie niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz Administratora lub inną zawartą z Administratorem umową, odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

 • w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy kontakt,
 • w celu prowadzenia korespondencji kierowanej do Administratora lub wskutek konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
 • w związku z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami;
 • w celach związanych z obsługą informatyczną, w tym analizą Danych osobowych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony,  zapisywania danych w postaci plików cookies i wykorzystywania cookies na stronie Serwisu – jeśli wyraził/a Pan/Pani na to odrębną zgodę,

W przypadku podania przez Pana/Panią fakultatywnych Danych osobowych (innych niż niezbędne do osiągnięcia ww. celów podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. 3 PROFILE NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, YouTube, Google, LinkedIn, Pinterest.
 2. W związku z posiadaniem przez CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" Sp. z o.o. z/s w Podłężu publicznych profili na ww. portalach Administrator przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile, w tym:

• dane identyfikacyjne (w tym imię, nazwisko) lub

• nick,

• zdjęcie profilowe, inne zdjęcia, które mogą przedstawiać wizerunek,

 • treść  komentarzy, polubienia osób odwiedzających profil,

• inne dane w zakresie opublikowanym na ww. portalach społecznościowych,

• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”.

 1. CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" Sp. z o.o. z/s w Podłężu, jako twórca fanpage’a na Facebooku jest współadministratorem danych osobowych razem z Facebookiem
 2. Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Państwa dane mogą pochodzić także z innych źródeł, tj. z Internetu, a także od naszych Klientów/Kontrahentów, u których w szczególności jesteście zatrudnieni, których reprezentujecie, lub z którymi współpracujecie.
 3. Przetwarzanie danych następuje w celu:
 • umożliwienia Pani/Panu aktywności na profilach lub w celach statystycznych bądź analitycznych,
 • efektywnego prowadzenia profili poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora w związku z informowaniem o jego usługach,
 • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,
 • promowaniu marki Administratora.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
 1. Szczegóły w zakresie zasad korzystania z:

 

IV.4 REKRUTACJA

 1. W przypadku prowadzenia przez CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" Sp. z o.o. z/s w Podłężu procesów rekrutacyjnych Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a/ wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (przesłanka z art. 6ust.1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy);

b/ prowadzenia procesu rekrutacyjnego – w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c/ prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a RODO). Zostaną one usunięte nie później niż po upływie dwóch lat od ich otrzymania przez Administratora, chyba że zgoda została uprzednio wycofana;

d/ w celu sprawdzenia kompetencji osoby ubiegającej się o zatrudnienie u Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest sprawdzenie kompetencji osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

e/ w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( przesłanka z art. 6 ust. 1lit. f RODO).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa pracy jest nierozpatrzenie danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

3. Należy przekazywać Administratorowi Dane osobowe jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy.

4. W sytuacji przesłania przez Pana/Panią Danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany przepisami prawa pracy lub podano fakultatywne dane (inne niż niezbędne do osiągnięcia ww. celów) ich przetwarzanie będzie oparte na Pani/Pana zgodzie (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie dokumentów zawierających te dane.

5. Jeżeli przesłane Dane osobowe będą nieadekwatne do celu, jakim jest prowadzenie procesu rekrutacyjnego, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane przez Administratora.

IV. 5 ZBIERANIE DANYCH W RAMACH PROCESU MARKETINGU

1. Przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na stosowaniu marketingu ,  dbaniu o jego interesy i dobry wizerunek. W przypadku stosowania marketingu drogą elektroniczną lub telekomunikacyjną podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą,  (artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane.

2. Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:

 • w związku z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami;
 • w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji, w tym w szczególności w zakresie monitoringu komunikacji elektronicznej oraz przepływu danych u administratora.

3. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe.

V. WYCOFANIE ZGODY I WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się/wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

2. Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" Sp. z o.o. z/s w Podłężu:
 • w przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora przez okres niezbędny do realizacji jego uzasadnionego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • w przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie zgody, aż do wycofania zgody na przetwarzania Danych osobowych,
 • w przypadku przetwarzania Danych osobowych celem zawarcia lub wykonania umowy, aż do momentu rozwiązania umowy,
 • przez okres wskazany w przepisach prawa (np. przepisach obowiązującego prawa podatkowego).

2. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie -jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

3. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ŹRÓDŁA POZYSKANIA TYCH DANYCH

Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana przy zawieraniu umów lub w trakcie czynności zmierzających do zawarcia umów lub ich wykonywania. Państwa dane mogą pochodzić także z innych źródeł, tj. w szczególności ze źródeł publicznie dostępnych takich jak CEIDG lub KRS lub Internet, a także od naszych Klientów/Kontrahentów, u których w szczególności jesteście zatrudnieni, których reprezentujecie, lub z którymi współpracujecie.

W procesie rekrutacji dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, jako kandydata do pracy. Pani/Pana dane mogą pochodzić także z innych źródeł, tj. w szczególności od agencji zatrudnienia.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura);
 • podmiotom wspierającym administratora w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz administratora (tzw. procesorzy danych),
 • podmiotom świadczącym usługi wsparcia i rozwoju usług informatycznych; np. hostingodawcy;
 • podmiotom świadczącym usługi archiwizacji i brakowania dokumentów;
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;
 • podmiotom świadczącym usługi wsparcia merytorycznego, np. księgowej.

 

VIII. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 1. Administrator korzysta z usług podmiotów mających siedzibę poza Unią Europejską (np. Facebook, Google, Youtube) podmioty te mogą gromadzić anonimowe dane na Pani/Pana temat i przechowywać je na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 2. Administrator przekaże Pani/Pana Dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) jedynie, gdy jest to konieczne i zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony przede wszystkim poprzez:
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską lub
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ  
    nadzorczy.

IX. JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Wszystkim osobom, których Dane osobowe są przetwarzane przez CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES". z o.o. z/s w Podłężu przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, a to
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy,

(i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób   przetwarzane,

(ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a Administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

(iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma  innej podstawy prawnej przetwarzania,

(iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

(v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

(i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

(ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

(iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

(iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy:

(i) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub przesłanki niezbędności do zawarcia lub wykonania umowy oraz

(ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych);

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – we wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną
    danych osobowych,
 • prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Danych osobowych (w tym profilowaniu),
 1. Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

X. CZY LINKI DO SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH OBJĘTE SĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI?

       Administrator nie odpowiada za polityki prywatności stron internetowych, do których odnośniki mogą być umieszczone na stronach jego Serwisu. Administrator zaleca zapoznanie się z politykami prywatności dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Administratora.